< návrat zpět

Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ

Seminář se zabývá základní charakteristikou ADHD a ADD, praktickými postupy při aplikování systematické péče u dětí s poruchami pozornosti v MŠ a na 1. stupni ZŠ a získají přehled v systému péče a reedukace u žáků s ADHD.

Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při řízených činnostech, dokončování úkolů, zapomnětlivostí v každodenních činnostech. Obsahem semináře je základní terminologie, vývojová diagnostika, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce u dětí před nástupem do školy a v prvních ročnících ZŠ.

Dále budou představeny možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů (na základě doporučení pedagogicko - psychologických poraden), možnosti výchovného vedení v rodině a význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli. Na závěr proběhne rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti pomoci a diskuze.

 

Témata 

- základní charakteristika ADHD a ADD, odborná terminologie

- diagnostická kritéria ADHD a ADD s ohledem na věkové zvláštnosti dítěte 

- analýza doporučení z PPP a tvorba PLPP a IVP, plánování výchovné a vzdělávací péče v škole a v rodině

- strukturované plánování, strukturované učení s jedincem s ADHD a s ADD, využití odměny a další podpůrné formy systematické péče

- formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy

- možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů v rámci ŠPP na základě doporučení PPP

- optimální výchovně vzdělávací strategie 

- spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči

- sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko - diagnostických postupů

- rozbor příkladů z praxe

- diskuze