< návrat zpět

Podpůrná opatření v rámci inkluze V MŠ a na ZŠ - tvorba IVP a PLPP

Seminář se zabývá problematikou společného vzdělávání v rámci inkluzivního vzdělávání v kontextu našeho školského systému a riziky s ním spojenými. 

Nedílnou součástí semináře je postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1.stupně a 2.-5.stupně. Je zaměřen na jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu). 

Velmi podrobně jsou rozebírány zpráva, doporučení a revize. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti. 

Zaměřuje se též na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření. (metody, formy, formulování cílů, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost.

 

Témata

- diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče

- spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce školního poradenského pracoviště (ŠPP) s pedagogy na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

- analýza doporučení ŠPZ a realizace stupňů podpůrných opatření v MŠ, ZŠ a v rodině

- optimální výchovně vzdělávací strategie, které navazují na péči v MŠ a ZŠ a v rodině

- motivace, význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit

- spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči

- sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů, vliv na chování a rozhodovací procesy

- rozbor příkladů z praxe

- diskuze

 

Možnosti týmové spolupráce pedagogického sboru při vytváření podmínek žákům se specifickými vzdělávacími potřebami tak, aby se mohli optimálně rozvíjet ve výkonově heterogenní skupině, popis role školního poradenského pracoviště při poskytování podpory ve školním prostředí.

 

Témata

 

- školní poradenské pracoviště (ŠPP) a jeho úloha při podpoře všech žáků s specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), role jednotlivých poradenských pracovníků (kdo a proč tvoří tým?), plán poradenských služeb školy

- informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb ve škole

- efektivní nastavení spolupráce mezi ŠPP a ŠPZ (školským poradenským zařízením)

- efektivní nastavení spolupráce s rodinou žáka

- vytváření plánu pedagogické podpory (PLPP), individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáka a jeho pravidelné vyhodnocování

- využití dalších podpůrných opatření, zvláště asistenta pedagoga, hodin pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče

-  role asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učiteli a rodiči

-  hodnocení žáků s SVP

-  rozbor příkladů ze školní praxe

- diskuze