< návrat zpět

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (SPU, SPUCH...) v MŠ a na ZŠ

Vzdělávací program seznámí účastníky se základní terminologií týkající se specifických vývojových poruch učení a chování (SPUCH) a s jejich příčinami. Představí nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také formy zajištění specifických vzdělávacích potřeb. Osvojí si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budou moci zařadit do své praxe. Seznámí se s možnostmi včasné diagnostiky, její aplikací do výuky a se speciky práce s výše zmíněnou skupinou dětí.

 

Témata

- včasná diagnostika a včasná intervence jako východisko pro práci s dítětem se specifickými vzdělávacími potřebami a s rodiči

- základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování 

- diagnostika SPUCH, odlišnosti specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU) - kritéria pro diagnostiku SPU 

- specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti - objasnění symptomatologie těchto poruch

- reedukace, metody práce u dětí se SPU - informace o možnostech a metodách nápravné práce

- přehled metodických a pracovních materiálů a reedukačních pomůcek vhodných pro reedukaci SPUCH

- prevence vzniku poruch učení u dětí, spolupráce rodiny

- úprava klasifikace, tvorba IVP, PLPP, specifikace cílů

- diskuse a rozbor příkladů z praxe