< návrat zpět

Pedagogická diagnostika a rozvoj grafomotoriky

Vzdělávací program je zaměřen prakticky a je určen pedagogům ZŠ, kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své znalosti v oblasti problematiky pedagogické diagnostiky.  Pedagogové budou proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky jako předpokadu pro využití podpůrných opatření ve vzdělávacím symstému. Účastníci semináře získají přehled o problematice diagnostiky a diferenciální diagnostiky u dětí v ZŠ, základní terminologii, obsahu vyšetření, sledovaných položkách, možnostech další spolupráce s odborníky, tvorba PLPP, IVP…

Účastníci se seznámí s problematikou grafomotorických obtíží dětí předškolního a mladšího školního věku. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostika a příčiny grafomotorických lobtíží, rozvoj jemné motoriky, lateralita, úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou, uvolňovací a rozcvičovací cviky, grafomotorická cvičení, reedukační a podpůrné formy systematické péče na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC), specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita. Rizika související s grafotorickými obtížemi případně SPU – dyslexie, dysortografie… Správný úchop psacího náčiní a jeho význam. Možnosti reedukace nesprávného úchopu ve škole, rozbor příkladů z praxe, praktické ukázky. Nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci, diskuze

 

Obsah semináře:

 

 • Základní terminologie, pedagogická diagnostika a proces diagnostikování, metody pedagogické diagnostiky v ZŠ 
 • Hodnocení úrovně hrubé motoriky, percepčních dovedností, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časoprostorové orientace 
 • Poruchy koncentrace pozornosti, zvýšená únavnost CNS, emoční labilita, poruchy chování
 • Úroveň komunikačních dovedností, poruchy řeči, vývojová dysfázie
 • Příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky 
 • Diagnostika úrovně vývoje pravolevé, prostorové a časové orientace, lateralizace 
 • Diagnostika písemného projevu a úrovně matematických schopností a dovedností
 • Reedukace grafomotorických obtíží žáků, správný sed, úchop psacího náčiní 
 • Rizika související s grafomotorickými obtížemi, rozbor příkladů z praxe, praktické ukázky
 • Problematika vztahu pedagog, žák, rodič, spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení 
 • Výměna zkušenosti, diskuse