< návrat zpět

Možnosti pedagogické intervence v práci pedagoga v MŠ a ZŠ

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s impulzivními, hyperaktivními žáky s deficitem pozornosti a na možnosti podpory těchto žáků v běžném školním prostředí.

Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte.

Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.

Program je doplněn praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky, které jim přiblíží podstatu znevýhodnění hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti, možné projevy jejich chování a zkušenosti a náměty vycházející z dobré praxe pedagogické podpory.

 

Témata

- základní charakteristika hyperaktivity s poruchou pozornosti, odborná terminologie

- vývojová diagnostika, vliv na chování a rozhodovací procesy

- analýza doporučení ŠPZ a specifikace stupňů podpůrných opatření v ZŠ a v rodině

- diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče

formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce ŠPP s pedagogy na základě doporučení ŠPZ

- optimální výchovně vzdělávací strategie, které navazují na péči v MŠ a ZŠ

- motivace, význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit

- spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči

- sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů

- rozbor příkladů z praxe

- diskuze

 

Možnosti týmové spolupráce pedagogického sboru při vytváření podmínek žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) tak, aby se mohli optimálně rozvíjet ve výkonově heterogenní skupině, popíše roli školního poradenského pracoviště (ŠPP) při poskytování podpory ve školním prostředí.

 

Témata

- školní poradenské pracoviště (ŠPP) a jeho úloha při podpoře všech žáků s ADHD (SVP), role jednotlivých poradenských pracovníků (kdo a proč tvoří tým?), plán poradenských služeb školy

-  informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb ve škole

-  efektivní nastavení spolupráce mezi ŠPP a ŠPZ (školským poradenským zařízením)

-  efektivní nastavení spolupráce s rodinou žáka

-  vytváření PLPP (plánu pedagogické podpory), IVP (individuálního vzdělávacího plánu) pro žáka a jeho pravidelné vyhodnocování

-  využití dalších podpůrných opatření, zvláště asistenta pedagoga, hodin pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče

-  role asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učiteli a rodiči

-  hodnocení žáků s ADHD (SVP)

-  jednotlivé příklady ze školní praxe

-  diskuze