< návrat zpět

Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ a na prvním stupni ZŠ

Seminář je zaměřen prakticky, je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své znalosti v oblasti práce s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi, s poruchou artistického spektra (PAS) a v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (AAK). 

Obsahem semináře je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce, osvědčené výukové postupy, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK. Účastníci získají jak obecnější informace k problematice PAS, tak i konkrétní metodiku práce s dětmi s PAS. 

Účastníci získají informace o vývojové dysfázii, diagnostice, včasné prevenci a možnostech podpůrných opatření u dítěte s vývojovou dysfázií. Na základě získaných poznatků budou schopni, s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci. Seznámí se s vypracovávním individuálních podpůrných opatření, s praktickými nápravnými technikami, možnostmi rozvoje komunikačních dovedností dítěte a s možností využití AAK ve školní výuce.

 

Témata

Poruchy autistického spektra (PAS)

- verbální a neverbální komunikace, stručný průřez vývojem řeči 

- PAS, AAK, základní terminologie, možnosti podpory prostřednictvím AAK 

- AAK bez pomůcek, s pomůckami, vizualizace 

- strategie podpory, strukturované plánování nejen pro žáky s PAS, možnosti spolupráce

- praktické ukázky práce s dětmi a žáky s PAS

- rizikové situace, krizové situace a jejich řešení  

 

Vývojová dysfázie

- řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku  (komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku a mladším školním věku – jazykové roviny, pomůcky, počítačové programy

- dítě s diagnózou vývojová dysfázie - definice, příčiny, formy, příznaky v hloubkové i povrchové struktuře řeči a v dalších oblastech, diagnostika, výskyt, předškolní vzdělávání a začleňování dětí 

- postupy aplikované v logopedické intervenci u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věku, obecné principy využívané u dítěte s vývojovou dysfázií, podpůrná opatření, opatření pro zvýšení efektivity v komunikaci mezi dítětem a komunikačním partnerem

- základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, komunikační tabulky, slovní a větná pexesa, vytváření komunikačních deníků – spolupráce školy, rodičů a odborné veřejnosti, rozvoj komunikační schopnosti u dětí předškolního věku – jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná slova, jednoslovné, dvojslovné, trojslovné věty, užití předložkových vazeb, zvratných zájmen

- praktické ukázky podpůrných opatření zaměřených na rozvoj komunikace v předškolním věku

- diskuze