< návrat zpět

Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč děti potřebují pohádky

Oblast pregramostnosti se v moderní společnosti stává velmi významnou součástí vzdělávání v předškolním věku. Skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a zkušeností, které umožňují dítěti orientovat se v budoucím světě písmen, textů a informací.

Úroveň předčtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní připravenost dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen cílená podpora rozvoje předčtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho budoucí školní úspěšnost.

 Seminář je zaměřen na oblast vývojové psychologie, posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogickou diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících budoucí úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání.

 

Témata

- pojem čtenářská pregramotnost

- vývoj čtenářské pregramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti

- příklady specifických projevů předčtenářského chování dítěte, které lze vhodně využívat při pedagogické diagnostice

- soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské pregramotnosti

- posloupnost vývoje dílčích funkcí, zjišťování jejich úrovně a aktuální úroveň oslabené funkce

- cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí s ohledem na aktuální úroveň oslabené funkce

- přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové, zrakové a prostorové percepce

- reedukační aktivity pro úplné zautomatizování funkcí vývojově nižších, případně k rozvoji vývojově vyšších funkcí

- význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého textu)

- význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba, souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu)

- příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních čtenářských dovedností, hra, strukturované učení

 

Proč děti potřebují pohádky

- příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky a vyvození sociálních dovedností pro život

- podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním věku, objasnění podstaty předčítání či vyprávění a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace pro dítě předškolního věku

- stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu pohádky

- pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho mravní základ a hodnotový systém společenství, předává zkušenosti minulých generací, rozbor pohádek  

- evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů