< návrat zpět

Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti

Oblast gramostností se v moderní společnosti stává velmi významnou součástí vzdělávání v předškolním a mladším školním věku. Skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a zkušeností potřebných k rozpoznání grafémů, písmen a čísel, slov a osvojení správné techniky čtení a čtení s porozuměním. 

Úroveň předčtenářských a čtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní připravenost dítěte, usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy a následně školní úspěšnost. Proto nejen cílená podpora rozvoje předčtenářských a čtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho kvalitu budoucího žvota.

Seminář se zabývá oblastí vývojové psychologie, posloupností vývoje dílčích funkcí a pedagogickou diagnostikou zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících budoucí úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání.

 

Témata

- pojem čtenářská pregramotnost a gramotnost

- vývoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti

- soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti

- posloupnost vývoje dílčích funkcí, zjišťování jejich úrovně a aktuální úroveň oslabené funkce

- cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí, volba účinných postupů k jejich podpoře s ohledem na aktuální úroveň oslabené funkce

- přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové, zrakové a prostorové percepce

- reedukační aktivity pro úplné zautomatizování funkcí vývojově nižších, popřípadě k rozvoji vývojově vyšších funkcí

- význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého textu)

- význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba, souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu)

- příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a čtenářských dovedností,  strukturované učení

- příklad práce s pohádkou, pověstí, ságou, vytváření a formování vlastního postoje k textu a vyvození poučení pro život

- podpora rozvoje předčtenářské gramotnosti a pregramotnosti v mladším školním věku, objasnění podstaty předčítání, naslouchání a čtení pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace pro dítě v mladším školního věku

- stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného textu

- pohádka, pověst, sága rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho mravní základ a hodnotový systém společenství, předává zkušenosti minulých generací, rozbor textů

- co přináší čtení, dle jakých parametrů volit vhodnou knihu 

- evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů